Eeskirjad

Eeskirjad

Piletimüügi, reisijate ja pagasiveo eeskirjad

Piletimüük

Iga reisija on ühissõidukiga sõitmiseks kohustatud omama sõidupiletit. Sõidupilet annab reisijale õiguse kasutada transpordivahendit ja sinna juurde kuuluvaid tooteid ja teenuseid ainult sõidupiletil märgitud Reisil ja kokkulepitud tingimustel. Sõidupiletit on võimalik kaugliinidele omandada järgnevalt:

 • Bussijuhi käest ostes, tasudes sularahas, pangakaardiga või Ühiskaardil oleva rahaga (pangakaardiga maksmise võimalus puudub liinidel 131, 874 ja 875)
 • Veebilehelt http://gobus.ee/osta-pilet/ e-mailile ostes. Bussi sisenedes tuleb bussijuhile esitada pilet kas füüsiliselt või elektroonsel kujul.
 • Veebilehelt http://kaugliinid.pilet.ee Ühiskaardile ostes. Bussi sisenedes tuleb bussijuhile teatada, et pilet on ostetud Ühiskaardi peale ning asetada Ühiskaart validaatorile, misjärel bussijuht väljastab soovi korral kviitungi.
 • Veebilehelt http://kaugliinid.pilet.ee e-mailile ostes. Bussi sisenedes tuleb bussijuhile esitada pilet kas füüsiliselt või elektroonsel kujul.
 • Veebilehelt www.tpilet.ee e-mailile ostes. Bussi sisenedes tuleb bussijuhile esitada pilet kas füüsiliselt või elektroonsel kujul.
 • Bussijaamade kassadest ostes. Bussi sisenedes tuleb bussijuhile esitada pilet füüsilisel kujul.
 • Reisija peab tõendama õigust valitud sõidusoodustusele, kui sõidupilet on ostetud soodustusega. Vastasel juhul tuleb reisijal tasuda hinnavahe täishinna ja soodushinna vahel.
 • Sõidupilet tuleb alles hoida sõidu lõpuni.

Reisijate ja pagasi vedu

 • Reisija peab vedamise kestel käituma selliselt, et ta ei kahjustaks vedamise ohutust ega rikuks nõuetekohase veo tingimusi. Reisija peab järgima vedaja, sõidukijuhi või muu pädeva isiku korraldusi.
 • Reisijal on õigus tasuta vedada käsipagasit, samuti liikumisabivahendeid, puudega isikute juht- või abikoeri, lapsevankreid ja -kärusid ning kohase puuri, kasti, suukorvi või rihmaga väikeloomi ja linde. Käsipagas on reisija hoole all olev pagas, mille ühiku mõõtmete summa (kõrgus + laius + sügavus) ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg.
 • Käsipagas tuleb paigutada bussi lae all asuvasse riiulisse, istme alla või võtta sülle selliselt, et see ei häiriks ega ohustaks ühissõidukijuhti ja sõitjaid, ei takistaks sõitjate sisenemist, väljumist ja liikumist ühissõiduki salongis ning ei rikuks sõitjate riideid, pagasit või bussi salongi.
 • Pagasi võtab bussi pagasiruumis vedamiseks vastu ja väljastab sealt bussijuht.
 • Reisijal on õigus bussi pagasiruumis vedada pagasit kuni 2 ühikut, kusjuures ühe ühiku kolme mõõtme summa ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg.
 • Kaugliinil on võimalik vedada punktis 2.3 sätestatust suuremat ehk ülemõõdulist pagasit, kuid see võetakse bussi pagasiruumi eeldusel, et pagasiruumi on mahtunud ja paigutatud kogu ülemõõdulise pagasita reisijate pagas. Mitme ülemõõdulise pagasi puhul paigutatakse kõigepealt esimesena tulnud reisija pagas. Ülemõõduline pagas peab olema pakendatud selliselt, et see ei määriks ega kahjustaks bussi sisemust ja teiste reisijate pagasit (näiteks peab jalgratas olema pakitud spetsiaalsesse tugevdatud kotti või pappkasti). Ülemõõdulise pagasi kohta väljastatakse kaugliinil pagasipilet.
 • Käsipagasi, pagasi, liikumisabivahendite, lapsevankrite ja –kärude paigutamisel salongi või pagasiruumi ja sealt väljavõtmisel tuleb reisijatel järgida bussijuhi korraldusi. Reisijatel on keelatud avada ja sulgeda bussi pagasiluuke.
 • Reisijal on õigus vedada bussi salongis väikeloomi. Väikeloomi tuleb hoida kogu reisi jooksul spetsiaalses suletavas transpordipuuris, -kastis või kotis, mis on paigutatud bussi istmele. Koerad peavad olema lühikese rihma otsas ja kandma suukorvi, lühikoonulised koerad transpordipuuris.
 • Reisija tohib kaasa võtta väikelooma tingimusel, et loom ja tema vedamiseks kasutatav transpordipuur on puhtad ning loom ei ohusta ega sega kaasreisijaid. Transpordipuur ei tohi bussi salongis takistada ega häirida reisijate liikumist ja istumist. Väikeloomaga reisija on bussijuhi nõudmisel kohustatud istekohta vahetama.
 • Bussis veetava väikelooma ja salongi puhtuse eest eest vastutab reisija.
 • Väikeloomaga reisimisel tuleb arvestada, et juhul kui loom ei mahu sülle, tuleb koha kindlustamiseks ja selle kasutamiseks reisijal osta väikeloomale täispilet. Nägemispuudega reisija juhtkoer sõidab tasuta.
 • Bussi pagasiruumis ei ole lubatud vedada pagasit, mis sisaldab hinnalisi esemeid nt elektroonikaseadmed (sülearvuti, fotoaparaat, mobiiltelefon vms), münte, väärtpabereid, kulda, hõbedat, juveele, kunstiteoseid või muid väärtasju. Reisija on kohustatud võtma sellise pagasi käsipagasina bussi salongi.
 • Bussi salongis ning pagasiruumis ei ole lubatud vedada keelatud pagasit ega käsipagasit, mis võib ohustada teiste ühissõidukis sõitvate isikute tervist või vara ning määrida või muul viisil kahjustada ühissõidukit. Keelatud pagas on eelkõige radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning nõuetekohase pakendita ained ja asjad.
 • Vedaja hoiab välja võtmata jäetud pagasit ja ühissõidukist leitud asju, välja arvatud kiirestiriknevad aineid, võlaõigusseaduses sätestatud korras.
 • Kui reisija või kõik reisijad või nende pagas ei ole mis tahes põhjusel kokkulepitud kohas õigeaegselt vedamiseks valmis, võib Vedaja lepingu üles öelda või alustada reisi.

Reisijal on keelatud

 • sõita bussis joobeseisundis, narkojoobes, määrdunud riietes, tarbida alkoholi või narkootilisi aineid, suitsetada või häirida muul moel kaasreisijaid;
 • avada või sulgeda aknaid või luuke ilma bussijuhi loata;
 • takistada uste avanemist või sulgumist, piirata bussijuhi vaatevälja;
 • häirida bussijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;
 • lõhkuda, risustada või määrida bussi ja selle sisustust;
 • seada ohtu ennast või teisi reisijaid.

Pagasi kaotsiminek või kahjustumine

 • Reisija peab esitama oma pagasi vedamiseks sellisel kujul, et see ei soodustaks kaotsiminekut ega kahjustumist ning et vedajale ei tekiks pagasist kahju. Pagas tuleb vedamiseks ohutult pakkida või osadeks võtta.
 • Vedaja ei vastuta sellise pagasiruumi võetud pagasi kaotsiminekust või kahjustumisest tekkinud kahju eest, mis sisaldab p-des 2.12 ja 2.13. loetletud esemeid.
 • Vedaja vastutus pagasi eest algab hetkest, kui bussijuht on reisijalt pagasi pagasiruumis vedamiseks vastu võtnud ja lõpeb hetkega, kui bussijuht on selle reisijale väljastanud.
 • Bussijuhi poolt bussi pagasiruumis vedamiseks vastu võetud pagasi kahjustumisest või pagasiruumist kaotsiminekust tekkinud kahju korral hüvitab Vedaja kuni 150 eurot reisija poolt esitatud ostutšekkide või muude, vedamiseks vastu võetud esemete väärtust piisaval määral tõendavate dokumentide alusel. Seda summat ületavate või piisavalt tõendamata nõuete puhul jätab Vedaja endale õiguse kahjuhüvitamisest keelduda.
 • Reisija peab hüvitama tema enda poolt või tema pagasist tulenevalt Vedajale tekitatud kahju. Reisija ei või oma kohustuste rikkumise korral tugineda oma pagasi puudusele või omadusele kui vastutusest vabastavale asjaolule.
 • Vedaja ei võta vedamiseks vastu pagasit, mis ei kuulu ühelegi sama bussiga reisivale isikule (saatjata pagas). Vedaja ei aktsepteeri nõudeid seoses saatjata pagasi kahjustumise või kaotsiminekuga.

Kaebuste käsitlemine ja läbivaatamine

 • Reisijate kaebusi (koos piletite ja vajadusel muude dokumentide koopiatega), tuleb esitada Vedaja klienditeeninduspunktis aadressil Ringtee 25, Tartu, posti teel aadressil Ringtee 25, Tartu või e-posti teel aadressil info@gobus.ee, kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil bussireis toimus või oleks pidanud toimuma.
 • Kaebuse või pretensiooni saatmisel e-posti teel edastatakse esitajale 3. tööpäeva jooksul kinnitus kaebuse või pretensiooni kättesaamise kohta.
 • Kaebusi vaadatakse Vedaja poolt läbi kolme kuu jooksul avalduse ja kõikide vajalike lisamaterjalide kättesaamise hetkest.

Teenusest loobumine ja piletihinna hüvitamise tingimused

 • Bussijaama kassast ostetud pilet tuleb tagasi müüa pileti müünud edasimüüjale. Tagasimüümise tingimused kehtestab ja neist teavitab edasimüüja.
 • Interneti piletimüügikeskkonnas pilet.ee ostetud pilet tuleb tagasi müüa pileti müünud edasimüüjale samas keskkonnas, kust pilet osteti. Tagasimüümise tingimused kehtestab ja neist teavitab edasimüüja.
 • Reisi teenindav bussijuht pileteid tagasi ei osta.
 • Sõidu katkemisel Vedaja bussi rikke korral või muul Vedajast oleneval põhjusel, tagab Vedaja reisijale kehtiva pileti alusel sihtpunkti jõudmise mõne teise ühissõidukiga (see ei kehti linnaliini puhul).
 • Sõidu katkemisel liiniveol või sama ühissõidukiga sõidu alguspunkti tagasipöördumise korral Vedajast mitteolenevatel põhjustel, nagu erakorraliste tee- või ilmaolude tõttu, sõitjalt tasu ei võeta ja talle tagastatakse juba tasutu (see ei kehti linnaliini puhul).
 • Reisi tühistamisel või katkemisel otsustab Vedaja hüvitamise talle esitatud avalduse alusel.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 181/2011 sätestatud juhtudel lahendab Vedaja sõitja kaebuse väidetava rikkumise kohta nimetatud määruse artiklis 27 sätestatud korras.

Tellimistingimused

Hinnapäring ja pakkumine

 1. Klient saadab hinnapäringu, kus sisaldub eelinfo soovitud bussisõidu kohta. Hinnapäringus tuleb näidata orienteeruv marsruut, sõidu algus- ja lõppkoht ning reisijate arv. E-kirja või hinnapäringu saab saata ASi GoBus kodulehelt.
 2. ASi GoBus kliendihaldur täpsustab vajadusel sõidu detaile ja saadab hinnapakkumise.